Avtal Park-Charge Abonnemang för laddning av elbil

Detta avtal reglerar förhållandet mellan Park-Charge i Sverige AB , Stansargränd 2, 721 30 Västerås och Kund (“Kunden”) som är ansluten till Park-Charge laddportal för betalningar (“Tjänsten”). Kund avser både juridiska och fysiska personer.

1. Ansluta till Tjänsten
Anslutning till Tjänsten sker genom att kund godkänner avtal (”Avtalet”) vid registrering i portalen på internetsidan http://laddportal.park-charge.se. Om inget annat avtalats mellan parterna gäller Avtalet tillsvidare.

Park-Charge i Sverige AB förbehåller sig rätten att fritt prova en ansökan till portalen. Kunden kan använda Tjänsten för att ladda elfordon.

2. Betalning via Park-Charges laddportal
För att Kunden ska ha möjlighet att använda Tjänsten måste han/hon träffa avtal om Tjänsten med ett giltigt telefonnummer, adress och e-postadress.

Laddning som sker via RFID-kort faktureras Kunden elektroniskt.

Det är Kundens ansvar att användaruppgifterna alltid är giltiga och korrekt registrerade i Tjänstens system. Efter registrering får Kunden ett e-postmeddelande om att slutföra sin registrering i Tjänsten och kontrollera sina kontaktuppgifter. Park-Charge i Sverige AB ansvarar inte för felaktigt registrerade uppgifter från kunden under registreringen.

När laddning har påbörjats, accepterar Kunden att Park-Charge i Sverige AB debiterar Kunden laddningsbeloppet inklusive moms.

Den slutgiltiga laddningsavgiften beräknas så snart laddningen avslutas och är en kombination av laddningstid och det förutbestämda priset och faktureras elektroniskt i slutet av månaden. Laddningen avslutas av Kunden när som helst.
Tjänsten kan endast användas på laddningsstationer som är anslutna till Park-Charges laddportal eller i nätverket emobility.community.

3. Kundens åtaganden och skyldigheter
Det är Kundens ansvar att laddningen påbörjas och avslutas på ett korrekt sätt. För att försäkra sig om att laddningen har påbörjats, ska Kunden ta del av informationen från laddstationen. Det är Kundens ansvar att säkerställa att bilen har rätt förutsättningar att ladda vid laddstationen.

Tvister angående parkeringsanmärkning eller kontrollavgift (som lämnas vid parkeringsförseelse, även kallad parkeringsböter) regleras av Kunden och aktuell polismyndighet, parkeringsföretag eller kommun. Park-Charge i Sverige AB ska vara neutral i dessa tvister och tillhandahålla hjälp till båda parter.
I de fall debitering inte är möjlig, äger Park-Charge i Sverige AB rätt att kräva betalning direkt från Kunden.

Kunden är ansvarig för betalning av fakturan varje månad. Park-Charge i Sverige AB har rätt att omedelbart stänga ett kundkonto om Kunden inte betalar fakturan i tid. I händelse av sen betalning förbehåller sig Park-Charge i Sverige AB rätten att debitera dröjsmålsränta, liksom föreskriven påminnelseavgift och, i tillämpliga fall, indrivningsavgift.

4. Uppgifter om Kundens fakturor
Uppgifter om fakturor är tillgängliga för Kunden på Kundens konto i Park-Charge i Sverige AB Tjänst som Kunden har åtkomst till via http://laddportal.park-charge.se.

5.Ansvar för personligt lösenord
När en Kund registrerar sig för Tjänsten, tilldelas Kunden ett tillfälligt lösenord som kopplas till den registrerade e-postadressen som även är användarnamnet. Användarnamnet och lösenordet används för att logga in och få åtkomst till den personliga webbsidan på http://laddportal.park-charge.se. Kunden samtycker till att inte avslöja lösenordet för någon, att inte skriva ner lösenordet så att utomstående kan förstå vad det används för och att inte notera lösenordet så att andra kan få åtkomst till informationen.

6. Obehörig användning av tjänst
Kunden är ansvarig för all obehörig användning av tjänsten. Kunden samtycker härmed till att informera Park-Charge i Sverige AB omedelbart eller så snart som möjligt om Kunden tror att dennes konto har använts av en obehörig person eller på ett obehörigt sätt.

Om Kundens RFID kort har förlorats eller blivit stulet, ska Kunden kontakta Park-Charge i Sverige AB omedelbart (inom två dagar från förlust/stöld) på e-postadress support@park-charge.se. Kunder som inte anmäler förlust eller stöld av sitt RFID kort inom nämnda tidsfrist är fullständigt ansvariga för eventuella rapporterade transaktioner.
7. Reklamationer och undersökning av en laddtransaktion
En Kund som vill lämna in en reklamation ska meddela Park-Charge i Sverige AB inom 30 dagar från det att transaktionen finns tillgänglig på Kundens konto på http://laddportal.park-charge.se. Klagomålet ska tydligt ange felets slag. Om detta inte görs på rätt sätt förlorar Kunden sin rätt att åberopa felet.

Reklamationer gällande felaktiga laddningskostnader handläggs och beslutas av Park-Charge i Sverige. Om och när en reklamation godtas, ska Park-Charge i Sverige AB utan dröjsmål kompensera Kunden med beloppet. Om reklamationen avvisas ska Park-Charge i Sverige AB informera Kunden om resultatet från undersökningen av reklamationen och motivera Park-Charge i Sverige AB ståndpunkt.

8. Park-Charge i Sverige AB rätt till uppsägning av Avtalet
Park-Charge i Sverige AB har rätt att säga upp Avtalet omedelbart om Kunden efter påminnelse inom skälig tid inte vidtagit åtgärder, i följande situationer:
(a) Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter,
(b)Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal, eller
(c) Park-Charge i Sverige AB har skäl att misstänka att tjänsten missbrukas.

Park-Charge i Sverige AB har rätt att säga upp Avtalet med (30) dagars varsel.

Det är Kundens skyldighet att säga upp Avtalet om tjänsten kommer att användas.

9. Kundens rätt till uppsägning av abonnemang
Kunden har rätt att säga upp Avtalet med (30) dagars varsel.
Uppsägning ska ske till e-postadressen support@park-charge.se.

10. Personuppgifter
Park-Charge i Sverige AB kommer att uppfylla nationella personuppgiftslagar i egenskap av Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen gäller från och med 20180525 och ersätter personuppgiftslagen, PUL (1998:204).

Personuppgifter som Kunden tillhandahåller Park-Charge i Sverige AB kan komma att hanteras både manuellt och av datorer. Park-Charge i Sverige AB kan komma att lämna ut Kundens namn, e-postadress och/eller postadress till utomstående part såsom affärspartners i andra länder inom EU. Kunden samtycker härmed till att Park-Charge i Sverige AB behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med ovan. Enligt Dataskyddsförordningen har Kunden rätt till åtkomst och rättelse av sina personuppgifter.

11. Begränsning av ansvar
Park-Charge i Sverige AB är inte ansvarigt för skador eller förlust om:
(a) ett mobilt nätverk eller relaterade funktioner inte fungerar,
(b) tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men Park-Charge i Sverige AB hade vid tidpunkten för avbrottet anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden, eller
(c) ett RFID kort förloras eller blir stulet och missbrukas av en annan person.

Park-Charge i Sverige AB är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller skada i förhållande mellan kunden och tredje man.

12. Force Majeure
Park-Charge i Sverige AB är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas av lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk, bojkott eller andra liknande omständigheter utanför Park-Charge i Sverige AB’s kontroll. Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Park-Charge i Sverige AB är föremål för nämnda åtgärder.

13. Tillämplig lag och tvistlösning
Tvister som inte ingår i detta avtal ska lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.